Financije 2016

         013 05 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
 
       
OPIS POČETNI PLAN 2016. KONAČNI PLAN 2016. IZVRŠENJE 01.01. - 30.05.2016.
  1. 2. 3.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  A 845 001      
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 75.000,00 89.800,00 88.155,73
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 12.000,00 12.000,00 11.994,40
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) 87.000,00 101.800,00 100.150,13
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.000,00 25.000,00 0,00
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.000,00 25.000,00 0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 15.000,00 17.800,00 16.648,97
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 1.500,00 1.800,00 1.702,55
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.500,00 19.600,00 18.351,52
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 128.500,00 146.400,00 118.501,65
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 24.000,00 24.000,00 24.027,18
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.200,00 1.200,00 1.099,33
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.200,00 25.200,00 25.126,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 9.000,00 9.000,00 5.634,53
3223 ENERGIJA 21.000,00 21.000,00 15.251,07
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 100,00 100,00 0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 100,00 100,00 0,00
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 30.200,00 30.200,00 20.885,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 35.500,00 46.500,00 53.077,34
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 5.019,00 5.019,00 2.331,25
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 6.500,00 6.500,00 6.381,00
3234 KOMUNALNE USLUGE 5.500,00 5.500,00 6.050,44
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.000,00 5.000,00 0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 26.000,00 26.000,00 25.180,74
3238 RAČUNALNE USLUGE  1.500,00 1.500,00 0,00
3239 OSTALE USLUGE 500,00 500,00 0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 85.519,00 96.519,00 93.020,77
3293 REPREZENTACIJA 7.000,00 7.000,00 7.196,77
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 500,00 500,00 0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.500,00 7.500,00 7.196,77
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 200,00 200,00 350,00
3433 ZATEZNE KAMATE 200,00 200,00 12,47
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 400,00 400,00 362,47
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 500,00 500,00 0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 500,00 500,00 0,00
UKUPNO A 845 001 277.819,00 306.719,00 265.093,77
SVEUKUPNO 277.819,00 306.719,00 265.093,77